Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten verwerk ik de persoonsgegevens die u mij hebt toevertrouwd. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Britt Edelenbosch, namens Britt Edelenbosch studiekeuze en loopbaancoaching, geregistreerd bij de KvK in Almere onder nummer 72160411 gevestigd op Ossenmarkt 44, bereikbaar via telefoonnummer 06-23909868 en info@brittedelenbosch.nl

Ik verkrijg persoonsgegevens van uzelf (via de website, email, telefoon en/of app) en via derden (zoals een werkgever, een onderwijsinstituut of andere opdrachtgever).

Opgenomen gegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email-adres
 • Persoonlijke gegevens: geboortedatum en –plaats, geslacht, pasfoto, burgerlijke staat en nationaliteit
 • Burgerservicenummer (alleen als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld als er sprake is van Artikel 42 Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen, bij re-integratiebegeleiding Spoor 2)
 • Gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden, CV, functionele mogelijkheden en belastbaarheid (de laatste alleen bij re-integratietrajecten)
 • Gegevens die verband houden met een traject (data van afspraken, gegevens in een plan van aanpak, gespreksverslagen, reflectieverslagen, huiswerkopdrachten, testresultaten en evaluaties)

Doeleinden

Er wordt voor gezorgd dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig is voor de doelen die hieronder worden beschreven:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Het verzorgen van cursussen, workshops
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook worden persoonsgegevens verwerkt omdat ik hier gerechtvaardigd belang bij heb. Daarbij kan het gaan om:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening
 • De bescherming van financiële belangen
 • De verbetering van de diensten
 • De beveiliging en het beheer van de systemen van Elementen voor werk en leven

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal deze toestemming afzonderlijk aan u worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan het nodig zijn dat er persoonsgegevens worden uitgewisseld met derden, zoals testbureaus, de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde ZZP ’ers. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden en zijn verplicht tot geheimhouding.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen of mijn rechten/eigendom dien te beschermen. Uw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de afgesproken duur van de activiteiten plus twee kalenderjaren. Als gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, worden ze pas verwijderd na het verstrijken van die langere termijn. Als de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit het bestand verwijderd en vernietigd.

Beveiliging

Omdat het belangrijk is dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of toegang door onbevoegden, zijn passende maatregelen genomen ter beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens.

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt waarmee persoonlijke informatie wordt verzameld.

Uw rechten

U heeft het recht om mij schriftelijk een gemotiveerd verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens (zie hiervoor de contactgegevens op pagina 1). Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn
 • De gegevens niet ter zake dienend zijn
 • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

Wanneer het verzoek tot vernietiging of aanpassing wordt ingewilligd, worden de gegevens binnen 2 maanden na dit verzoek vernietigd, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene of vereist is op grond van een wettelijk voorschrift.

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat me dit dan weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juli 2018.

Britt Edelenbosch kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Top